Orman Sınırları Dışına Çıkarma Yönetmelik (Karar Sayısı: 3413) 07 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31357 Cumhurbaşkanlığından: Karar Sayısı: 3413…

 

 

6831 Sayılı Orman Kanununun Ek 16 ncı Maddesi Kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik (Karar Sayısı: 3413)

Orman Sınırları Dışına Çıkarma Yönetmelik (Karar Sayısı: 3413)

07 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31357

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı: 3413

Ekli “6831 Sayılı Orman Kanununun Ek 16 ncı Maddesi Kapsamında Orman Sınırlan Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 6831 sayılı Orman Kanununun ek 16 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

6 Ocak 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN EK 16 NCI MADDESİ KAPSAMINDA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

a) Tarım ve Orman Bakanlığınca, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerlerden,

b) 19/4/2018 tarihli ve 7139 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28/4/2018 tarihi itibari ile üzerinde yerleşim yeri bulunan alanlardan,

c) Yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan alanlardan,

sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenen alanların, Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına tesciline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 1 inci maddede belirtilen ve sınırlan Cumhurbaşkanınca belirlenen alanların, tespit ve tefrik işlemlerinin yapılmasına ilişkin orman kadastro komisyonlarının yetki, görev, çalışma usul ve esasları ile Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerince yapılacak diğer iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun ek 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aplikasyon: Bir teknik ya da hukuki harita veya belgenin teknik eleman ya da elemanlarca zemine uygulanmasını,

b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığım,

c) Bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen yer: Üzerinde ağaç toplulukları bulunmayan, ormancılık faaliyetleri ve ekonomisi yönünden orman kurulmasında yarar olmayan yerleri,

ç) BÖHHBÜY: 30/4/2018 tarihli ve 2018/11962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğini,

d) Bölge Müdürlüğü: Orman Bölge Müdürlüğünü,

e) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,

f) GPS: Küresel konum belirleme sistemini,

g) İnceleme heyeti: Bölge Müdürlüğünce oluşturulan ve bölge müdür yardımcısı başkanlığında, kadastro ve mülkiyet şube müdürü, ağaçlandırma şube müdürü, varsa etüt-proje başmühendisi, ilgili işletme müdürü, işletme şefi ve ziraat mühendisi ile harita mühendisinden oluşan heyeti,

ğ) İşletme Müdürlüğü: Orman İşletme Müdürlüğünü,

h) İşletme Şefliği: Orman İşletme Şefliğini,

ı) Kadastro: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kadastro çalışmalarım,

i) Kadastro birimi: Kadastro çalışmalarına konu belde, köy veya mahallelerin her birini,

j) Kadastro Müdürlüğü: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün İl Müdürlüğünü,

k) Komisyon: Orman Kadastro Komisyonunu,

l) Komisyon Başkanı: Orman Kadastro Komisyonuna başkanlık eden başmühendisi,

m) Orman kadastrosu: 6831 sayılı Kanun ile 21/6/1987 tarihli 3402 sayılı Kadastro Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında yapılan orman kadastro çalışmalarını,

n) Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama Yönetmeliği: 20/11/2012 tarihli ve 28473 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan yönetmeliği,

o) Tarım alanına dönüştürülmesi mümkün olmayan arazi: Toprak derinliğinin 20 cm’den az olan veya arazi meylinin % 12’nin üzerinde olduğu araziler ile tuzluluk, alkalilik ve drenaj sorunu nedeniyle mevcut haliyle tarımsal ürün yetiştirilemeyecek arazileri,

ö) Teknik îzahname: Genel Müdürlükçe yürürlüğe konulan Orman Kadastrosu Teknik İzahnamesini,

p) Yayla alanı: 6831 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasına göre yayla alanı olarak ilan edilen yerleri,

r) Yerleşim yeri: Devlet ormanlarında 28/4/2018 tarihinden önce yapılan; Devlet ormanı sınırına bitişik kısımlarında belde, köy veya mahallenin toplu yerleşim alanlarının kesintisiz devamı haline gelmiş bir ya da birden çok, Devlet ormanı sınırlan içerisinde ise en az beş adet olmak üzere içerisinde sürekli ya da dönemsel ikamet edilen toplu yapılar, özel iş yerleri, kamusal binalar ile ahır, samanlık, ambar, avlu gibi müştemilat, yol ve tesisler gibi müşterek olarak kullanılan yerleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Orman Sınırları Dışına Çıkarılabilecek ve Çıkarılamayacak Yerler

Orman sınırlan dışına çıkarılabilecek yerler

MADDE 5- (1) Sınırlan Cumhurbaşkanınca belirlenecek aşağıdaki yerler, bu Yönetmelik kapsamında orman sınırlan dışına çıkarılabilir:

a) Tarım ve Orman Bakanlığınca, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler.

b) 7139 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28/4/2018 tarihi itibari ile üzerinde yerleşim yeri bulunan yerler.

c) Yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan yerler.

Orman sınırları dışına çıkarılamayacak alanlar

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik kapsamında orman sınırları dışına çıkarılamayacak alanlar şunlardır:

a) 6831 sayılı Kanunun 16 nci, 17 nci ve 18 inci maddelerine göre izin verilen orman alanları.

b) 6831 sayılı Kanunun 23 üncü, 24 üncü ve 25 inci maddelerine göre belirlenmiş özel statülü orman alanları.

c) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında sınırları tespit ve ilan edilen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, turizm merkezleri, turizm bölgeleri ve turizm alanları sınırlan içerisinde kalan ormanlık alanlar.

ç) Genel Müdürlüğün bina ve tesislerinin bulunduğu orman alanları.

d) Tohum bahçesi, tohum meşceresi ve gen koruma ormanları.

e) Özel ağaçlandırma için tahsis edilmiş orman alanları.

Uygulama şartları

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik kapsamında orman sınırlan dışına çıkarma uygulaması yapılabilmesi için; belde, köy veya mahallelerde, orman kadastrosu ve 6831 sayılı Kanunun 3302 sayılı Kanunla değişik 2/B madde uygulamalarının yapılıp kesinleşmiş olması ve fenni hata içermemesi gerekir. Ancak 31/12/1981 tarihinden sonra tahsisen alınmış, fiilen orman olmayan, tapuda orman vasfı ile tescilli alanlarda, 6831 sayılı Kanunun 3302 sayılı Kanunla değişik 2/B madde uygulamasının yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın uygulanır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak orman sının dışına çıkarma uygulamaları, diğer kadastro çalışmaları ile birleştirilerek yapılmaz.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki orman sınırı dışına çıkarılacak alanlarda, 3402 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin kadastrosu yapılmış olan yerlerin ikinci defa kadastroya tabi tutulamayacağına ilişkin hükmü uygulanmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Orman Sınırı Dışına Çıkarma İşlemleri

Talep ve işlemlere başlanması

MADDE 8- (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine; ilgili valiliğin Çevre ve Şehircilik Î1 Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ve Milli Emlak Müdürlüğünün söz konusu sahanın bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğünden talepte bulunması üzerine başlanır. Her mahalle veya köy için talebin ayrı ayrı yapılması gerekir.

Talebin değerlendirmesi ve görevlendirme

MADDE 9- (1) Talep üzerine Bölge Müdürlüğünce inceleme heyeti oluşturulur.

(2) İnceleme heyeti tarafından, talep ile diğer bilgi ve belgeler dikkate alınıp bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde inceleme yapılarak, talep edilen alanla ilgili rapor düzenlenir. Bu rapora, yerleşim alanına ait harita mühendisi ya da harita teknikerince yapılan yersel ölçüler neticesi belirlenen sınır koordinat değerleri, ham datası ve haritası, amenajman, memleket ve orman kadastro haritaları, uydu görüntüsü ile bu haritaların sayısal olarak aktarıldığı CD/DVD ve benzeri eklenerek, Bölge Müdürlüğünün görüşü de belirtilmek suretiyle Genel Müdürlüğe gönderilir.

(3) Genel Müdürlük, inceleme raporu ve eklerini dikkate alınarak bu Yönetmelik hükümlerine göre yapacağı değerlendirme sonucu;

a) Talebin mevzuata uygun bulunmaması halinde, talebin uygun görülmediğini Bölge Müdürlüğüne bildirilir. Bölge Müdürlüğü de bu durumu talepte bulunana bildirir.

b) Talebin mevzuata uygun bulunması halinde, orman dışına çıkarılacak alanların sınırlarının belirlenmesi amacıyla bu durumu Bakanlığa iletilir. Bakanlık tarafından bu talep, Cumhurbaşkanı Karan alınması için inceleme raporu, sınır koordinat değerleri, amenajman, memleket ve orman kadastro haritaları ve uydu görüntüsü de eklenerek Cumhurbaşkanlığına gönderilir.

(4) Cumhurbaşkanı Karan alınması ve Resmî Gazete’de yayımlanmasına müteakip sınırlan Cumhurbaşkanı Karan ile belirlenen alanların orman sınırları dışına çıkarılması için Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlık tarafından Komisyon görevlendirilir.

(5) Bölge Müdürlüğünce, 6831 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince ilgili Kadastro Müdürlüğünden kontrol mühendisi görevlendirilmesi (ş.abacı) yazılı olarak talep edilir. Görevlendirme talebinin Kadastro Müdürlüğüne intikal etmesini müteakip on gün içinde görevlendirilen kontrol mühendisi Bölge Müdürlüğüne bildirilir.

(6) Komisyon ile kontrol mühendisinin koordinasyon içerisinde çalışmasından ilgili kadastro müdürü ile kadastro ve mülkiyet şube müdürü müştereken sorumludur.

(7) Orman sınırlan dışına çıkarma işlemine konu alanın iki katından az olmamak üzere Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hâzinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmaz/taşınmazlar, Milli Emlak Genel Müdürlüğü veya ilgili birimlerince orman tesis etmek üzere tahsis edilip Orman Genel Müdürlüğüne teslim edilir. Tahsis ve teslim işlemi gerçekleşmeden Komisyon çalışmaları ilan edilmez.

(8) Orman tesis etmek üzere tahsisen alınacak taşınmazlarda, Genel Müdürlüğün belirlediği usul ve esaslar dikkate alınır. Bu şekilde orman olarak kullanılmak üzere tahsisen alınan taşınmazın tapuda orman vasfı ile tescili sağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Komisyon, Yapacağı Çalışmalar ve Tescil İşlemleri

Komisyon üyeleri ile bilirkişilerin seçimi ve göreve çağrılması

MADDE 10- (1) 6831 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre kurulan Komisyonun belde, köy veya mahalle temsilci üyelerinin ve bilirkişilerin belirlenmesi ve göreve çağrılması işlemleri, Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama Yönetmeliği ile Teknik İzahname esaslarına göre yapılır.

Çalışma alanı ve ilan

MADDE 11- (1) Çalışma alanı; çalışma konusu kadastro biriminin kesinleşmiş kadastro çalışma alanıdır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak orman sınırları dışına çıkarma uygulamalarında işe başlama ilam, 6831 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre yapılır. İşe başlama ilanı ile ilgili diğer işlemler Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama Yönetmeliği ile Teknik İzahnameye göre yapılır.

Çalışma öncesi temin edilecek bilgi ve belgeler

MADDE 12- (1) Komisyon; çalışmalara başlamadan önce çalışma yapacağı birimlere ait orman tahdit ve kadastrosu bilgi ve belgelerini, mahkeme ilamı veya devam etmekte olan bir davaya konu olduğuna ilişkin bilgi ve belgeleri, çalışma konusu alanları etkileyebilecek diğer bilgi ve belgeleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili İşletme Müdürlüğünden talep eder.

(2) İşe başlama ilanı ve birinci fıkra gereğince talep edilecek bilgi ve belgelerin temininden sonra orman sınırlan dışına çıkarma uygulamasına başlanır.

Aplikasyon

MADDE 13- (1) Orman tahdit ve kadastrosunda; tutanak, harita ve teknik verilerine göre aplikasyon yapılır. Aplikasyon işlemlerinde Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama Yönetmeliği ile Teknik îzahname esaslarına uyulur.

(2) Orman kadastrosunun aplikasyon tutanakları var ise ayrıca aplikasyon tutanağı düzenlenmez, açıklama tutanağında uygulama yapılan ormanların tarifi yapılır.

Tutanak defteri

MADDE 14- (1) Mevcut orman kadastro tutanak defterinin sırası gelmiş sayfasından itibaren bu Yönetmelik kapsamında yapılacak orman sınırları dışına çıkarma işlemine ait tutanaklar düzenlenir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki orman sınırlan dışına çıkarma uygulamalarında;

a) İşe başlama tutanağı,

b) 13 üncü maddenin birinci fıkrası dikkate alınarak aplikasyon tutanağı veya gerekli hallerde açıklama tutanağı,

c) Orman sınırlan dışına çıkarma tutanağı,

ç) İş bitirme tutanağı,

d) Şekli ve hukuki inceleme değerlendirme tutanağı,

e) Sonuçlandırma tutanağı,

düzenlenir.

(3) Tutanak defteri ile ilgili diğer hususlarda Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama Yönetmeliği ile Teknik îzahname esaslarına uyulur.

Uygulamaların tutanakla tevsiki

MADDE 15- (1) Komisyonca verilen kararlara göre orman sınırlan dışına çıkarılan yerlerin sınırları şekli ve esasları, Teknik îzahnamede belirtilmiş olan tutanak defterlerine yazılmak suretiyle tevsik olunur.

Tutanaklarda yer alacak hususlar

MADDE 16- (1) Komisyonca, orman sınırlan dışına çıkarılacak yerler hakkındaki tutanaklarda;

a) Uygulama yerlerinin hangi il, ilçe, belde, köy veya mahalle, orman, mevkii, İşletme Müdürlüğü ve İşletme Şefliği sınırlan içinde kaldığını,

b) Uygulamaya katılan başkan ve üyelerin ad ve soyadlarını,

c) Orman sınırları dışına çıkarılacak yerlerin, 6831 sayılı Kanunun ek 16 ncı maddesine göre Hazine adına orman sınırlan dışına çıkarıldığını,

ç) Kullanılan hava fotoğraflarının kolon, film, fotoğraf numaralarını, haritaların pafta adını, kullanılan ölçü aletlerinin cinsini ve kullanan teknik elemanların isimlerini,

d) Sınır numaralarının cinsini, yerlerini, sınır hattının gidiş yönü ve şeklini,

e) Orman parselinin diğer araziler ile sınır olduğu yerlerde orman kadastro sınır tespit ve sınırlarına aynen uyulduğunu,

belirten detaylı bilgiler bulunur.

(2) Tutanaklarda yer alması gereken diğer hususlarla ilgili Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama Yönetmeliği ile Teknik İzahname esaslarına göre işlem yapılır.

Orman sınırları dışına çıkarılacak yerlerde numaralandırma

MADDE 17- (1) Orman sınırlan dışına çıkarılacak yerlerin sınırlarının numaralandırılmasında, en kuzeybatıdaki sınır noktasına 5001 numaralı orman sınır noktası verilerek çalışmalara başlanır ve saat ibresi yönünde devam edilmek ve teselsül ettirilmek suretiyle numara verilir. Orman kadastrosu ve 2/B uygulamalarına ilişkin 5001 numaralı orman sınır noktası mevcut ise numaralandırmaya 6001’den başlanır.

Orman sınırlan dışına çıkarılan parsellere numara verilmesi, ölçülmesi ve haritalarının düzenlenmesi

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik kapsamında orman sınırlan dışına çıkarma uygulamalarına konu olan yerlerde, 6831 sayılı Kanunun ek 16 ncı maddesi ile ilişkili olduğunu belirlemek ve taksim işareti sonrası teselsül ettirilmek suretiyle (örneğin Ek-16/1, Ek-16/2 gibi) parsel sıra numarası verilir. Orman sının dışına çıkarılan parseller tekniğine uygun olarak ölçülür. BÖHHBÜY ve Teknik İzahname esasları dahilinde orman kadastro haritalarına, tekniğine göre işlenir ve yenilenen bu haritalarda orman sınırları dışına çıkarılan yerler yeşil üzerine kırmızı tarama yapılmak suretiyle gösterilir.

İş bitirme, şekli ve hukuki inceleme ile sonuçlandırma tutanaklarının düzenlenmesi

MADDE 19- (1) Bir belde, köy veya mahallede bu Yönetmelik kapsamında uygulamanın yapılmasında; ilgili belde, köy veya mahallenin orman kadastro sınırlan içerisindeki Devlet ormanlarında arazi, hava fotoğrafı ve haritaları üzerinde gerekli incelemelerin yapıldığını ve uygulamaların bitirildiğini belirtir iş bitirme tutanağı düzenlenir.

(2) Bu uygulamaya ait harita, tutanak, teknik ve diğer belge suretleri bulundurularak oluşturulan dosya, şekli ve hukuki inceleme yapılması için ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderilir.

(3) Bölge Müdürlüğünce, en geç beş gün içinde arazi ve dosya üzerinde gerekli incelemeler yapılarak şekli ve hukuki inceleme raporu düzenlenip cevaplandırılır.

(4) Komisyon, Bölge Müdürlüğünden gelen şekli ve hukuki inceleme raporu ve ekli belgelere göre kararı değiştirecek bir husus varsa, şekli ve hukuki noksanlıkları düzeltme tutanağı tanzim ederek gerekli düzeltmeleri yapar, sonuçlandırma tutanağını tanzim ederek yapılan işlemi Bölge Müdürlüğüne bildirir.

(5) Şekli ve hukuki inceleme işlemlerinin diğer hususlarında, Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama Yönetmeliği ile Teknik İzahname esaslarına göre işlem yapılır.

Tutanak suretleri ile haritaların ilanı

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre hazırlanan tutanak suretleri ile kontrol mühendisince onaylanan haritaların birer suretleri, sonuçlandırma tutanağı tanzim tarihinden itibaren en geç beş gün içinde Komisyonca uygulama yapılan belde, köy veya mahallenin uygun yerine asılmak suretiyle ilan olunur.

(2) Bu ilanda ilan süresi bir hafta, itiraz süresi bir ay olarak uygulanır.

(3) Bu ilanda;

a) Belde, köy veya mahallenin orman kadastro çalışma alanı içinde 6831 sayılı Kanunun ek 16 ncı maddesine göre orman sınırlan dışına çıkarma uygulamalarının bitirildiği,

b) Tutanak ve haritalara karşı itirazı olanların askı tarihinden itibaren bir ay içinde kadastro mahkemelerinde, kadastro mahkemesi olmayan yerlerde kadastro davalarına bakmakla görevli mahkemelerde dava açabileceği,

c) İtiraz süresi geçtikten sonra, dava açılmayan kararlara ilişkin düzenlenen tutanak ve haritaların kesinleşeceği,

ç) Komisyonlarca düzenlenen tutanak ve haritaların kesinleştiği tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak Hazine hariç itiraz olunamayacağı ve dava açılamayacağı,

d) 6831 sayılı Kanunun ek 16 ncı maddesine göre yapılan orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine karşı hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılacak itiraz davalarında hasmın Hazine ve Genel Müdürlük olduğu,

e) Genel Müdürlükçe açılacak davalarda hasmın, Hazine olduğu,

f) Bu ilanın ilgililere şahsen yapılan tebliğ hükmünde olduğu,

açıkça belirtilir.

(4) Uygulamada; yalnızca bu Yönetmelik kapsamında orman sınırlan dışına çıkarma uygulaması yapıldığından, orman kadastrosu ve 2/B madde uygulamalarına ait itiraz süreleri dolmuş olmasından dolayı, üçüncü fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentleri çalışmalara uygun olarak düzenlenerek askı ilanına alınır.

(5) Bu ilandan sonra; tutanak, teknik belgeler, diğer belge suretleri ve haritalar ile ilanın asılma tarihini tevsik eden belgeyi ihtiva eden dosya Komisyon tarafından;

a) Bölge Müdürlüğüne,

b) İşletme Müdürlüğüne,

c) İllerde Valiliğin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Milli Emlak Müdürlüğüne,

ç) İlçelerde Kaymakamlığın Milli Emlak Müdürlüğü veya Milli Emlak Şefliğine,

aynı gün birer yazı ile teslim edilir.

(6) Askı tarihi beldelerde belediye encümeninin, mahalle ve köylerde ihtiyar heyetlerinin tasdik edecekleri belgelerle tevsik olunur. Hazırlanan kadastro dosyalan ilgili İşletme Müdürlüğüne ve illerde Valiliğin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Milli Emlak Müdürlüğüne, ilçelerde Kaymakamlığın Milli Emlak Müdürlüğü veya Milli Emlak Şefliğine teslim edildiğine dair tebliğ yazısının ikinci nüshalarına alındı şerhi verilmek suretiyle tevsik olunur.

(7) Bu belgeler, Bölge Müdürlüğünün ilgili Şube Müdürlüğünde bulunan asıl orman kadastro dosyasında saklanır.

Uygulamanın bitirilmesi ve dosyasının gönderilmesi

MADDE 21- (1) Komisyon, bu Yönetmelik uygulaması ile ilan edilerek çalışmaları bitirilen belde, köy veya mahallelerin isimlerini ve ilan tarihini, ilandan sonra beş gün içinde ilgili Bölge Müdürlüğüne ve Genel Müdürlüğe bildirir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan uygulamalara ait ilan edilen dosyaların bir takımı, Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığında arşivlenmek üzere Bölge Müdürlüğünce Genel Müdürlüğe gönderilir.

Orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin tescili

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik kapsamında orman sınırlan dışına çıkarılan yerlere ait tescil için hazırlanan dosyalan alan İşletme Müdürlüğünce; bir aylık itiraz süresinin dolmasını müteakip, ilgili mahkemesinden dava açılıp açılmadığı sorgulanır. Dava açılmadığının tespit edilmesi halinde tescil dosyaları, tescil için ilgili Kadastro Müdürlüğüne gönderilir ve tapu kayıtlama “6831 sayılı Orman Kanununun ek 16 ncı madde uygulaması ile orman sınırlan dışına çıkarılan yerdir.” belirtmesi ile Hazine adına tescil edilmesi istenir.

(2) Tescil dosyalarının ilgili Kadastro Müdürlüğüne teslim edildiği konusunda;

a) İllerde, Valiliğin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Milli Emlak Müdürlüğüne,

b) İlçelerde, Kaymakamlığın Milli Emlak Müdürlüğü veya Milli Emlak Şefliğine,

bilgi verilir.

(3) Fiziksel yerleşim işlemleri ile hak sahiplerine teslim edilen taşmmazların tapu kayıtlarındaki “6831 sayılı Orman Kanununun ek 16 ncı madde uygulaması ile orman sınırlan dışına çıkarılan yerdir.” belirtmesinin ilgili kurumun talebi ile terkin edilebileceği yönünde görüş verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 23- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama Yönetmeliği ile Teknik İzahname esasları ve BÖHHBÜY hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.