Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Değişiklik 07/04/2021 07 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31447 Hazine ve Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 31/10/2011 tari…

 

 

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Değişiklik 07/04/2021

07 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31447

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan  “, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Hazine ve Maliye Bakanını,

b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

c) Başkan: Vergi Denetim Kurulu Başkanını,

ç) Başkan Yardımcısı: Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısını,

d) Başkanlık: Vergi Denetim Kurulu Başkanlığını,

e) Ceza: Kanunun 344 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre kesilenler dışında kalan vergi ziyaı cezasını,

f) Daire Başkanlığı: Uygun görülen yerlerde Bakan onayı ile kurulan Başkanlığa bağlı Daire Başkanlıklarını,

g) Daire Başkanı: Bakan onayı ile görevlendirilen Daire Başkanını,

ğ) Kanun: 213 sayılı Vergi Usul Kanununu,

h) Komisyon: Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Komisyonunu,

ı) Mükellef: Kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişilerle sorumluları, müteselsil sorumluları,

i) Uzlaşma: Tarhiyat Öncesi Uzlaşmayı,

j) Vergi: Kanun kapsamına giren ve Bakanlık Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu vergi, resim ve harçları ve bunlara bağlı fonları,

k) Vergi Dairesi: Vergi dairesi müdürlüklerini ve bağlı vergi dairesi konumundaki mal müdürlüklerini,

l) Vergi incelemesi: İnceleme yapmaya yetkili olanlar tarafından, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak amacıyla yapılan faaliyeti,

m) Vergi incelemesi yapmaya yetkili kılınan diğer memurlar: Mahallin en büyük mal memurunu (Vergi Dairesi Başkanını, Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmayan yerlerde Defterdarı), Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar ile vergi dairesi müdürlerini,

n) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar: Kanunun 135 inci maddesinde sayılan yetkilileri,

o) Vergi Müfettişi: Vergi Başmüfettişini, Vergi Müfettişini ve Vergi Müfettiş Yardımcısını,

ifade eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde,   ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Grup” ibareleri “Daire” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Uzlaşma komisyonu; Başkan, Başkan Yardımcıları, Daire Başkanları ve Vergi Müfettişleri arasından seçilecek üç üyeden oluşur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Grup” ibaresi “Daire” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Tebliğ işleminde,  Kanundaki tebliğ usulleri uygulanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Mükellefler bu Yönetmelik uyarınca üzerinde uzlaşılan ceza hakkında, Kanunun 376 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan hükümlerin kendilerine uygulanmasını talep edemezler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Grup” ibareleri “Daire” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.