2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları 14 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31454 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:… 

 

 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları

14 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31454

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 21/8/1981 tarihli ve 17435 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “alınır” ibaresi “alınabilir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “doğruya” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan “madde de” ibaresi “maddede” olarak, “1/3’üdür” ibaresi “tamamıdır” olarak, “Bayındırlık Bakanlığı ve İller Bankası Genel Müdürlüğünün” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İller Bankası Anonim Şirketinin” olarak değiştirilmiş; aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “harç” ibaresi “payın” olarak; aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “tutarında” ibaresi “tutarından” olarak, “istimlak” ibaresi “kamulaştırma” olarak, “1/3’ü,” ibaresi “tamamı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, yapılacak tebliğ ile verilecek süre içinde ilgililerin harcamalara katılma paylarını peşin ödemeyi kabul etmeleri halinde, bu paylar, kabule ilişkin yazılı başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde tahakkuk ettirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer alan “% 1 ini geçemez,” ibaresi “% 2’sini geçemez.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 20 – Vergi değeri, bina ve arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre tespit edilen bedelini ifade eder.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 22 – Harcamalara katılma payları belediyelerce veya bunlara bağlı kuruluşlarca, bu Yönetmelikte yer alan esaslara göre hesaplanarak ilan ve tebliğ edildiği yılı izleyen yıldan itibaren her yıl Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere iki yılda ve dört eşit taksitte tahsil olunur. Bu paylar peşin ödemelerde tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde tahsil olunur.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.