Gıda ve Yemlerde Taklit ve Tağşiş Fiili ve İPC Hesaplanması 16 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31456 Tarım ve Orman Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM…

 

 

Gıda ve Yemlerde Taklit ve Tağşiş Fiili ve İdari Para Cezalarının Hesaplanmasına Dair Yönetmelik

 

Gıda ve Yemlerde Taklit ve Tağşiş Fiili ve İPC Hesaplanması

16 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31456

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gıda ve yemde taklit ve tağşiş fiillerine yönelik yaptırımların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Kanun: 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununu,

c) Tağşiş: Kanun kapsamındaki ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve besin değerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılmasını veya miktarının değiştirilmesini veya aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş gibi katılmasını,

ç) Taklit: Kanun kapsamındaki ürünlerin, şekil, bileşim ve nitelikleri itibarıyla yapısında bulunmayan özelliklere sahip gibi veya başka bir ürünün aynısıymış gibi göstermeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Taklit ve Tağşiş Fiili ve İdari Para Cezasının Uygulanma Usulü

Taklit ve tağşiş fiili

MADDE 4 – (1) Gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapılamaz. Taklit ve tağşiş yapılmış ürün işleme tabi tutulamaz, piyasaya arz edilemez.

(2) Gıda ve yem işletmecileri ürettikleri, ithal ettikleri, kendi adı ve ticari unvanı ile piyasaya arz ettikleri ürünlerin mevzuata uygunluğundan sorumludur.

(3) Üretilen, ithal edilen ve piyasaya arz edilen ürünlerin mevzuata uygunluğunun doğrulanması kontrol görevlilerince resmi kontrollerle yapılır.

(4) Resmi kontrollerde uygunsuzluk tespit edilmesi halinde Kanunda belirlenen idari yaptırımlar uygulanır.

İdari para cezasının hesaplanması

MADDE 5 – (1) Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde öngörülen idari para cezaları yıllık gayri safi gelir üzerinden hesaplanır.

(2) Gıda işletmecisine uygulanacak idari para cezası miktarı işletmecinin fiilden bir önceki mali yılın sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa fiil tarihine en yakın mali yılın sonunda oluşan yıllık gayri safi gelirleri üzerinden hesaplanır.

(3) Taklit veya tağşiş fiilinin;

a) Üreten veya ithal eden gıda veya yem işletmecileri tarafından işlenmesi halinde;

1) İlk ihlalde ellidörtbinbeşyüzellibeş Türk Lirasından az olmamak ve beşyüzkırkbeşbinbeşyüzelli Türk Lirasını aşmamak kaydıyla yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanır.

2) Fiili üç yıl içerisinde birinci kez tekrarlaması durumunda yüzdokuzbinyüzon Türk Lirasından az olmamak ve birmilyondoksanbirbinyüz Türk Lirasını aşmamak kaydıyla yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanır.

3) Fiilin üç yıl içerisinde ikinci kez tekrarlaması durumunda Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi gereği işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

b) Kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda veya yem işletmecileri tarafından işlenmesi halinde;

1) İlk ihlalde ellidörtbinbeşyüzellibeş Türk Lirasından az olmamak ve beşyüzkırkbeşbinbeşyüzelli Türk Lirasını aşmamak kaydıyla yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanır.

2) Fiili üç yıl içerisinde birinci kez tekrarlaması durumunda yüzdokuzbinyüzon Türk Lirasından az olmamak ve birmilyondoksanbirbinyüz Türk Lirasını aşmamak kaydıyla yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanır.

3) Fiilin üç yıl içerisinde ikinci kez tekrarlaması durumunda ikiyüzonsekizbinikiyüzyirmi Türk Lirasından az olmamak ve ikimilyonyüzseksenikibinikiyüz Türk Lirasını aşmamak kaydıyla yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanır.

c) İzlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz eden perakende gıda veya yem işletmecileri tarafından işlenmesi halinde beşbindörtyüzellibeş Türk Lirasında az olmamak ve beşyüzkırkbeşbinbeşyüzelli Türk Lirasını aşmamak kaydıyla yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanır. Tekerrür halinde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununu hükümleri uygulanır.

(4) İdari para cezalarına karşı dava açılmış olması tekerrür hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(5) Gayri safi gelirin yüzde biri hesaplandığında elde edilen miktarın, Kanunda belirlenen alt sınırların altında kalması halinde Kanunda belirlenen alt sınır, üst sınırların üzerinde kalması halinde üst sınırda belirlenen miktar idari para cezası olarak uygulanır.

(6) İdari para cezalarının alt ve üst sınırları her takvim yılı başında 5326 sayılı Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası gereği yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

(7) Faaliyete yeni başlanılması ya da vergiye kayıtlı faaliyetin bulunmaması gibi nedenlerle gayri safi gelirin tespit edilemediği durumlarda idari para cezası fiil için belirlenen alt sınır üzerinden uygulanır.

Gayri safi gelirin belirlenmesi

MADDE 6 – (1) Gayri safi gelir aşağıda belirtilen usulde belirlenir:

a) Bilanço esasına göre defter tutanlar için; işletmecinin faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da hizmetler karşılığında alınan veya tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsayan ve gelir tablosu hesaplarından, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 175 inci ve mükerrer 257 nci maddelerinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak yapılan düzenlemelerle belirlenen “60. Brüt Satışlar” hesap grubundaki hesaplara kaydedilmesi gereken tutarlardan “61. Satış İndirimleri” hesap grubundaki hesaplara kaydedilmesi gereken tutarların düşülmesi sonucu kalan tutarı ifade eder.

b) İşletme hesabı esasına göre defter tutan işletmeler ile basit usule tabi mükellefler için dönem içinde elde edilen hasılat ve diğer gelir kalemlerinin toplamıdır.

c) Serbest meslek kazanç defteri tutanlar için yıl içinde elde edilen gayrisafi hasılat toplamıdır.

ç) İş ortaklığı ve adi ortaklıklar için ortaklığın iş ve işlemleri için hazırlanan finansal tablolarda yer alan ve faaliyet alanına göre bu maddede belirtilen tutar veya tutarlar toplamıdır. Ortaklık iş ve işlemlerine ilişkin olarak ortaklık için 213 sayılı Kanunu hükümleri uyarınca defter tutulmaması ve finansal tabloların hazırlanmaması durumlarında, ortaklığı oluşturan satıcı veya sağlayıcıların ortaklık kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetleri için kendi defterlerine kaydettikleri ve bu maddede belirtilen tutarları oluşturan değerler toplamıdır.

(2) Gayri safi gelirin belirlenmesinde idari para cezasına konu fiilin işlendiği yıldan önceki yıla ait gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde yer alan tutarlar dikkate alınır. Bu tutarların tespitinin mümkün olmaması durumunda fiil tarihine en yakın dönem için verilen gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerindeki tutarlar gayri safi gelirin belirlenmesinde esas alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.