Sağlık Hizmeti Sunucuları e-Fatura Zorunluluğu Başlıyor 9 Şubat 2021 tarihli ve 31390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği…

 

 

SGK İle Sözleşme İmzalayan Sağlık Hizmeti Sunucuları, Medikal Malzeme ve İlaç/Etken Madde Temin Eden Mükelleflerin e-Fatura Zorunluluğu Başlıyor

 

Sağlık Hizmeti Sunucuları e-Fatura Zorunluluğu Başlıyor

ÖZET:

e-Belge düzenlemelerine ilişkin 509 sıra No.lu Tebliğ ile yapılan düzenleme kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler için 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu başlıyor. 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar da fatura düzenlemeye başlamadan önce itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

 
9 Şubat 2021 tarihli ve 31390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’n de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526) ile e-belge düzenlemelerine ilişkin 509 sıra No.lu Tebliğde değişiklik yapılmıştı.

Yapılan değişiklikler kapsamında 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.). için 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren, bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar ise söz konusu Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-Fatura uygulamasına geçmek zorunluluğu getirilmiştir.

Kaynak: TÜRMOB