Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Temmuz 2021 ANKARA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı (III) V…

 

 

GİB – Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Başvuru Kılavuzu

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Temmuz 2021

ANKARA

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı (III)

Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm Açıklama
1.0 06.07.2021 Kılavuzun ilk yayım tarihi

İçindekiler Tablosu

1- Giriş

2- Tanımlar ve Kısaltmalar

3- Sistemin Temel Özellikleri

4- Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Uygulamasından Yararlanabilecek Mükellefler

5- Sisteme Dahil Olan Mükelleflerin Belge Düzeni

6- Uygulamaya Başvuru

1 Giriş

Bu kılavuz, 507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında mükelleflerimizin kullanımına sunulan Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nden yararlanmak üzere başvuru yapacak mükelleflerin yapması gereken işlemleri açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

2 Tanımlar ve Kısaltmalar

Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığı Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığı

Elektronik Belge (e-Belge): Usul ve esasları Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile belirlenen elektronik belgeleri,

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (GMÖEBYS) (Sistem):

Finans kuruluşları ya da ÖKC üreticileri ile birlikte özel entegratör kuruluşlar tarafından 507 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun gerçekleştirilen satış, ödeme/tahsilat işlemleri ile bu işlemlere ilişkin mali belgelerin elektronik belge olarak oluşturulması, iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi süreçlerine ilişkin olarak Bakanlıkça izin verilen sistemi,

Güvenli Mali Uygulama (GMU): GMÖEBYS kapsamında yapılan tüm işlemlerin güvenli bir şekilde başlamasını ve güvenli bir şekilde sonlanmasını sağlayan ve ayrıca diğer uygulamaların bağlı olarak çalıştığı merkezi sistem ve uç nokta yazılımlarının tamamını içeren ana uygulama,

İşletici Kuruluş: 507 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde tanımlanan Finans Kuruluşu veya Ödeme Kaydedici Cihaz Üreticilerinden, sistemi işletmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilen ve Sistemin işletilmesi nedeniyle Bakanlık, Başkanlık ve sistem kapsamındaki hizmetlerden yararlananlara karşı asli sorumlu olan kuruluşlardan her biri,

Finans Kuruluşu: 507 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında; 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre faaliyet gösteren Bankalar ile 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna göre faaliyet gösteren elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşlarından Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilen ve bu Tebliğde belirtilen sistemin işletilmesi nedeniyle Bakanlık, Başkanlık ve sistem kapsamındaki hizmetlerden yararlananlara karşı asli sorumlu olan kuruluşları,

Ödeme Kaydedici Cihaz Üreticisi: 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen yeni nesil ödeme kaydedici cihazların üretim ve ithalatına ilişkin Bakanlıktan onay alan ve bu Tebliğde belirtilen sistemin işletilmesi nedeniyle Bakanlık, Başkanlık ve sistem kapsamındaki hizmetlerden yararlananlara karşı asli sorumlu olan kuruluşları,

Özel Entegratör: 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektronik belgelerin (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu vb. diğer elektronik belgeler) düzenlenmesi, iletilmesi, alınması ve saklama hizmetleri ile ilgili mükelleflere hizmet verme konusunda Başkanlıktan almış kuruluşları,

ifade eder.

3 Sistemin Amacı

Sisteminin amacı, vergi doğuran mal ve hizmet satış işlemleri ile bunlara bağlı olarak yapılan ödemeleri / tahsilatları vergi kayıp ve kaçağına yol açmayacak şekilde, donanım bağımsız güvenli mobil uygulamalar aracılığıyla gerçekleştirmek ve sonuçlarını işlemin mahiyetine uygun düzenlenecek mali nitelikli e-Belgeler yoluyla kayıt altına almaktır.

4 Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Uygulamasından Yararlanabilecek Mükellefler

Gelir İdaresi Başkanlığınca faaliyet izni verilen İşletici Kuruluşların yönetmiş oldukları Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden aşağıda belirtilen mükellef grupları ihtiyari olarak yararlanabilir:

» Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler,

» İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler,

» Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler,

» Serbest meslek kazancı elde eden mükellefler,

» Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazancı elde eden mükellefler,

» Vergiden muaf esnaf yararlanabilir.

5 Sisteme Dahil Olan Mükelleflerin Belge Düzeni

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemine dahil olan mükellefler, sistem kapsamında;

» Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyetleri bulunmamaktadır.

» Tek noktadan sağlanan yönetim kolaylığı sayesinde tek bir cihaz ya da aplikasyon ile satış, ödeme ve belge düzenleme işlemlerini yapabilirler.

» ÖKC, POS vb. cihazlara bağımlılığı ortadan kaldırmaktadır.

» Tüm satışlarını e-Belge ile belgelendirebilecekleri için kağıt belge bastırma ve bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır.

» e-Belge uygulamalarına mali mühür ya da e-İmza sahibi olmadan da dahil olabileceklerinden ayrıca bu maliyetlerle de karşılaşmayacaklardır.

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Başvuru Kılavuzu