Gümrük Hizmetleri ve Kaçakçılık Nakdi Ödül Yönetmeliği 25 Kasım 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31670 Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsa… 

 

 

Ticaret Bakanlığı Gümrük Hizmetleri ve Kaçakçılıkla Mücadele Görevlerine İlişkin Nakdi Ödül Yönetmeliği

Gümrük Hizmetleri ve Kaçakçılık Nakdi Ödül Yönetmeliği

25 Kasım 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31670

Ticaret Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük Personeli ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesinde belirtilen Ticaret Bakanlığı personeline nakdi ödül verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesinde belirtilen Ticaret Bakanlığı personelini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Ticaret Bakanını,

b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

c) Bakan Yardımcısı: Ticaret Bakan Yardımcısını,

ç) Daire Başkanı: Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünde görevli Daire Başkanını,

d) Genel Müdür: Gümrükler Muhafaza Genel Müdürünü,

e) Genel Müdürlük: Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünü,

f) Genel Müdür Yardımcısı: Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünde görevli Genel Müdür Yardımcısını,

g) İdare: Merkezde Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünü, taşrada Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerini,

ğ) Personel: Sözleşmeli olarak istihdam edilenler dahil 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesinde belirtilen personeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Nakdi Ödül

Nakdi ödül verilecek durumlar

MADDE 5 – (1) 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesinde belirtilen Bakanlık personelinden;

a) Devletin ekonomik menfaatleri, doğal ve kültürel miras, çevre ve toplum sağlığı ile kamu güvenliğinin korunmasında yüksek hizmetleri görülenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının iki katından beş katına kadar,

b) Olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının altı katından yirmi dört katına kadar,

3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla para verilerek ödüllendirilebilir. Bunlardan sözleşmeli olarak istihdam edilenlere verilecek ödül tutarı, aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenir.

Nakdi ödül teklifleri

MADDE 6 – (1) Nakdi ödül teklifleri, ödüle esas olayın gerçekleştiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde ilgili Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü veya Gümrük Müdürü tarafından yapılacak değerlendirmeyi müteakip bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Nakdi Ödül Teklif Formu kullanılarak ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürünün görüşü ile Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdür tarafından onaylanan teklifler Nakdi Ödül Değerlendirme Kuruluna sunulur.

(2) Merkez teşkilatında görevli personele ilişkin ödül teklifleri, Nakdi Ödül Teklif Formu kullanılarak ilgili Daire Başkanının teklifi, Genel Müdür Yardımcısının görüşü ve Genel Müdürün onayı ile gerçekleştirilir.

(3) Nakdi Ödül Teklif Formu ödül teklif edilecek her bir şahıs için ayrı ayrı tanzim edilir.

(4) Teklifin gerekçesine esas her türlü bilgi ve belge Nakdi Ödül Teklif Formuna eklenerek Genel Müdürlüğe iletilir.

Nakdi Ödül Değerlendirme Kurulu

MADDE 7 – (1) Nakdi Ödül Değerlendirme Kurulu ilgili Bakan Yardımcısı başkanlığında, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ile Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek birer Genel Müdür Yardımcısı olmak üzere 5 kişiden oluşur. Kurulun sekretaryasını Genel Müdürlük yürütür.

(2) Nakdi Ödül Değerlendirme Kurulu tüm üyelerin katılımıyla toplanır. Kurulda nakdi ödül teklifi yapılanların durumu tek tek görüşülür. Nakdi ödül verilmesinin uygun olup olmadığına ilişkin kararlar oy çokluğuyla alınır. Toplantıya mazeretleri sebebiyle katılamayan kurul üyelerinin yerine vekâlet eden personel katılır. Kuruldaki üyelere nakdi ödül verilmesi gerektiği hallerde bu şahıslar kurulda üye olarak görevlendirilemezler. O toplantıya münhasır olmak üzere, Kurul Başkanı tarafından en az Genel Müdür Yardımcısı seviyesinde belirlenecek başka bir personel toplantıya katılır.

(3) Nakdi Ödül Değerlendirme Kurulu somut olayın şartlarına göre personelin emsallerine göre gösterdiği yüksek hizmet ve yaşamını ortaya koyma durumu göz önünde bulundurarak nakdi ödül tekliflerini inceler ve teklifin uygun görülmesi durumunda ödül miktarını belirler. Ödül miktarının hesaplanmasında, ödüle esas olayın gerçekleştiği tarihte personelin fiilen almakta olduğu aylık esas alınır.

(4) Nakdi Ödül Değerlendirme Kurulu tarafından incelenerek uygun olduğu değerlendirilen teklifler Bakanın onayına sunulur.

İdari ve mali hususlar

MADDE 8 – (1) Nakdi ödüller, Genel Müdürlük bütçesinden ödenir.

(2) Onaylanan nakdi ödüllere tekabül eden ödenekler ilgili idarelere gönderilir ve ödüle hak kazanan personele tek seferde ödenir.

(3) Ödüle esas olayda hayatını kaybeden personelin nakdi ödülü veraset ilamına göre mirasçılarına ödenir.

(4) Tutuklanan, görevden uzaklaştırılan ya da ihraç edilen; Devlet memurluğundan çıkarma cezası gerektiren eylemlerden dolayı hakkında disiplin soruşturması devam eden; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin beşinci alt bendinde sayılan suçların birisinden adli soruşturması veya kovuşturması devam eden personele nakdi ödül verilmez.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen personelden; görevine iade edilenler, disiplin soruşturmasında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilenler veya hakkında daha düşük bir disiplin cezası öngörülenler, adli soruşturma veya kovuşturma sonucunda, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı, düşme, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın reddi veya beraat kararı verilenlere nakdi ödülü verilir. Kararlarda kesinleşme şartı aranır.

(6) Bakanlıktan herhangi bir nedenle ayrılan personel için nakdi ödül teklifi yapılmaz. Nakdi ödül teklifi yapıldıktan sonra; haklarında verilen kesinleşmiş mahkûmiyet kararı veya Devlet memurluğundan çıkarma cezası nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere Bakanlıktan herhangi bir nedenle ayrılanlar ile hayatını kaybedenlerin işlemleri devam ettirilir ve bunların nakdi ödülleri Bakan tarafından onaylanmasını müteakip personele veya veraset ilamına göre mirasçılarına ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız