Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Değişiklik 24/12/2021 24 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31699 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE…

 

 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Değişiklik 24/12/2021

24 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31699

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 10/8/2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 7 nci maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(4) Bölge başvurularında alan üzerinde yer alan binalar için yapı kullanma izin belgesi olması halinde, 20 nci maddede belirtilen emsal ve taban alanı şartları aranmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“12) Bölge alanı başvurusunda alan üzerinde yer alan binaların kullanım fonksiyonuna uygunluğu ve yeterliliği,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi  “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ayrıca “Bu alanlarda 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Teknoloji Geliştirme Uygulama Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” ifadesi ilgili kurum ve kuruluşlarca plan notlarına işlenir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
10/8/2016 29797
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
22/2/2018 30340