T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-51592363-010.07.01-92029722 Konu : 5510 sayılı Kanunun 89 uncu Maddes…

 

 

5510 sayılı Kanunun 89. Maddesinde Düzenlenen Gecikme Cezası Oranı

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-51592363-010.07.01-92029722

Konu : 5510 sayılı Kanunun 89 uncu Maddesinde Düzenlenen Gecikme Cezası Oranı

Tarih: 15.03.2024

GENEL YAZI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında;

“Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için %3 (%2) oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır. Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır. Ancak, ödemenin yapıldığı ay için gecikme zammı günlük hesaplanır. Cumhurbaşkanı, ilk üç ay için uygulanan gecikme cezası oranını iki katına kadar artırmaya veya bu oranı %1 oranına kadar indirmeye, yeniden kanunî oranına getirmeye ve uygulama tarihini belirlemeye yetkilidir. Dava ve icra takibi açılmış olsa bile, prim ve diğer Kurum alacaklarının ödenmemiş kısmı için gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilir.”

Hükmü yer almaktadır.

12.3.2024 tarihli ve 32487 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan 8256 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve 1.5.2010 tarihinden beri %2 olarak uygulanmakta olan gecikme cezası oranı %3 (kanuni oran) olarak yeniden belirlenmiş olup, söz konusu gecikme cezası oranı kararın yayımını takip eden ay başında (1.4.2024) yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini arz/rica ederim.

Savaş ALIÇ

Sigorta Primleri Genel Müdür V.