Tam Kapanma Tedbirleri Çerçevesinde Bankacılık İşlemlerine İlişkin Kamuoyu Duyurusu Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin 26 Nisan 2021 tarihinde aldığı karar…

 

 

Tam Kapanma Tedbirleri Çerçevesinde Bankacılık İşlemleri

Tam Kapanma Tedbirleri Çerçevesinde Bankacılık İşlemlerine İlişkin Kamuoyu Duyurusu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin 26 Nisan 2021 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 29 Nisan – 17 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak “Tam Kapanma Tedbirleri” kararına istinaden, genelgede belirlenen sürelerde geçerli olmak üzere, bankacılık hizmetleri ve uygulamaları konusunda Türkiye Bankalar Birliği’nin aşağıdaki hususlarda aldığı kararlara ilişkin kamuoyuna bilgi verilmesi yararlı görülmüştür.

Bankacılık hizmetleri ve şube uygulamaları:

Alınan tedbirlerin başarıya ulaşabilmesi için kurallara hassasiyetle uyulmasının gerekli olduğu aşikârdır. Bu bağlamda, kısıtlama süresince, banka müşterilerinin işlemlerini şube dışı hizmet kanallarını kullanarak yerine getirmeleri, önem arz etmektedir.

Bankalar toplum, müşteri ve çalışan sağlığının korunmasına azami ölçüde dikkat ederek, bankacılık hizmetlerini ve ödeme sistemlerini kesintisiz olarak sürdürecektir.

Banka şubeleri 10.00 – 16.00 saatleri arasında, sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde ve makul sayıda personel ile hizmet verecektir.

Banka müşterileri bölgelerindeki açık şubelere ilişkin bilgiye ilgili bankaların internet sitesi ve diğer iletişim kanallarından ulaşabilirler.

Çek İşlemleri:

Çek işlemlerinde, banka şubeleri kısıtlama süresince açık olduğundan, banka şubesine gelen müşterinin (çek hamilinin) çekini ibraz ederek, hamil sıfatı ile işlem yapılmasını talep etmesi halinde,

– hesapta para varsa çek ödemesi gerçekleştirilebilecek,
– çekin karşılığı hesapta mevcut değilse, muhatap banka tarafından

konuya ilişkin mevzuat hükümlerine göre işlem yapılabilecektir.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle hamili olduğu çeki bankaya ibraz edemeyen çek hamilleri ise, Türk Ticaret Kanunu’nun aşağıdaki 811. madde hükmünden yararlanabilecektir.

Mücbir sebepler:

MADDE 811- (1) Kanunen belirli olan süreler içinde çekin ibrazı veya protesto edilmesi veya buna denk bir belirlemenin yapılması, bir devletin mevzuatı veya herhangi bir mücbir sebep gibi aşılması imkânsız bir engel nedeniyle gerçekleştirilememişse, bu işlemler için belirli olan süreler uzar.

(2) Hamil, mücbir sebebi gecikmeksizin kendi cirantasına ihbar etmeye ve bu ihbarı çeke veya alonja kaydedip, bunun altına, yerini ve tarihini yazarak imzalamakla zorunludur. 723. madde hükümleri burada da uygulanır.

(3) Mücbir sebebin ortadan kalkmasından sonra hamil, çeki gecikmeksizin ödeme amacıyla ibraz etmek ve gereğinde protesto veya buna eş değerde bir belirlemeyi yaptırmak zorundadır.

(4) Mücbir sebep, ibraz süresinin bitiminden önce olmak şartıyla, hamilin bu sebebi kendinden önce gelen borçluya ihbar ettiği günden itibaren onbeş günden fazla devam ederse, çekin ibrazına ve protesto çekilmesine veya buna eş değerde bir belirlemeye gerek kalmaksızın başvurma hakkı kullanılabilir.

(5) Hamilin veya çeki ibraz etmekle, protesto çekmekle ya da aynı nitelikte bir belirlemeyi yaptırmakla görevlendirdiği kişinin, sadece kendileriyle ilgili olgular mücbir sebep sayılmaz.

Müşteri Edimleri:

Sokağa çıkma yasağı ve bu kapsamda işlem yapılmak istenen banka şubesinin kapalı olması nedeniyle, 30 Nisan – 14 Mayıs 2021 tarihleri arasında bankalara olan edimlerini vadesinde yerine getiremeyecek olan müşterilere, müşterilerin talebi ve taraflarca uzlaşılması kaydıyla, edim sürelerinin uzatılması hususunda üyelere tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir.

Risk Merkezi Bildirimleri:

Edimlerini vadesinde yerine getiremeyebilecek olan müşterilerin; Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne yapılan bildirimlerinin Risk Merkezi Genelgesi’nin Mücbir Haller Uygulamasına göre yapılmasının üyelere hatırlatılmasına ve tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir.

Bu süreci birlik ve beraberlikle aşacağımıza inanıyoruz. Zor günlerin aşılması için çabalayan, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, finans sektörü mensuplarına ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunarız.

İşlemlerini şube dışı kanalları kullanarak yapma konusunda hassasiyet gösteren değerli banka müşterilerine teşekkür ederiz.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,

Türkiye Bankalar Birliği